خودشناسی در اسلام چه اهمیتی دارد؟

خودشناسی در اسلام

خودشناسی در اسلام  مسئله ای نیست که با دانستن نام شخص یا نام پدر یا مکان و تاریخ تولد فرد ارتباط داشته باشد. خودشناسی در اسلام با جنبه دیگری از وجود ما سروکار دارد. این موضوع مربوط به حواس جسمی ما نیست  بلکه به بعد معنوی زندگی ما می پردازد. وقتی از ابعاد مختلف روح […]