وظیفه مرد در شب زفاف چیست؟

شب زفاف

رفتارها و اعمالی که مرد باید در شب عروسی نسبت به آنها اگاه باشد. شب زفاف یا همان شب عروسی لحظات دلهره آوری دارد که اگر مرد با تکیه بر آگاهی و دانسته های درست خود بتواند این شب را مدیریت کند، تنها لحظات خوش و ناب را برای خود و همسر جوانش رقم زده […]